آیین نامه حمایت از اختراعات و نو آوری ها

انتشار 27 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: بر اساس آیین نامه شماره 70/196825 از اختراعات و نوآوری های علمی، فنی و هنری در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شرایط درج شده در ایین نامه، حمایت می شود.

آیین نامه حمایت از اختراعات و نو آوری ها

به منظور حمایت از اختراعات، اکتشافات و نوآوری خای علمی، فنی و هنری در دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای حفظ حقوق معنوی و علمی افراد در برخورداری از مزایای نوآوری خود بر اساس مفاد آیین نامه زیر ، نوآوری های مذکور مورد حمایت قرار می گیرند:

 

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر