امتیازات فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى

انتشار 9 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: بر اساس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ «ارﺗﻘﺎى ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺆﺳﺴﻪ ها» امتیازاتی برایﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖﻫﺎى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى بخش آﻣﻮزﺷﻰ و پژوهشی در نظر گرفته شده است.

امتیازات فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى

فعالیت هاى علمى، اجرایى

مجموعه اي از فعالیت هاي مبتنی بر مؤلفه هاي علم، دانش، پژوهش و فناورى که هدف آن تقویت مدیریت  اجرایی و توسعه زیرساخت ها در حوزه هاي مرتبط است. این فعالیت ها در جدول زیر آمده است.

تبصره1: میزان امتیاز فعالیت های علمى، اجرایى بندهاى 5 تا 21 توسط مقام بالاتر (صادر کننده حکم انتصاب فرد) تعیین مى شود. هم چنین امتیاز فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى مشمول بندهاى مذکور که در خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هیأت علمى و وزارتین فعالیت مى نمایند ،در صورتى قابل احتساب خواهد بود که با موافقت رئیس مؤسسه متبوع انجام شده باشد.

تبصره2: امتیاز سایر فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى که در این آیین نامه پیش بینى نشده است؛ در شیوه نامه اجرایى توسط وزارتین (حسب مورد) تعیین و اعلام خواهد شد .

امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى

امتیاز مفاد موضوع بند 9

حداقل امتیازهاي لازم براي ارتقاى مرتبه اعضاي هیأت علمی آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم

تبصره:1  حداقل امتیاز قابل محاسبه مندرج در ستون »5« بر اساس مفاد بند «2ـ2» مندرج در جدول شماره 2ـ1 می باشد.

تبصره:2  متقاضى ارتقاى مرتبه در مجموع مى تواند حداکثر50 ٪ امتیاز مندرج در ستون «8» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند «10» و بندهاى 2 و 3 بند «12ـ الف» مندرج در جدول شماره 3ـ1 کسب نماید.

حداقل امتیازهاي لازم براي ارتقاى مرتبه اعضاي هیأت علمی پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: متقاضى ارتقاى مرتبه در مجموع مى تواند حداکثر50 ٪ امتیاز مندرج در ستون«5» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند 11 و بندهاى 2 و 3 بند «13ـ الف» مندرج در جدول زیر  کسب نماید.

حداقل امتیازهاي لازم براي ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت

حداقل امتیازهاي لازم براي ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر