آموزش ایجاد خطوط و موضوعات در word
  خانم ریاحی   26 بهمن 1396 - ساعت 34 : 22

آموزش ایجاد خطوط و موضوعات در word
اموزش نرم افزار word
پژوهش برتر: یکی از برنامه های پرکاربرد که توسط کاربران استفاده می شود، برنامه word میباشد که بسیار گسترده می باشد و کاربرد برخی بخش های آن از جمله رسم شکل و ایجاد خطوط و موضوعات مختلف، نیاز به آموزش دارد.

برای رسم شکل در ورد ابزارهایی تعبیه شده است . برای نمایش این ابزارها بر روی نوار ابزار Drawing در زیر منوی Toolbars از منوی View میتوان استفاده كرد یا به یكی از نوار ابزارها اشاره كرده و دكمه سمت راست ماوس را كلیك كنید سپس از منوی میانبر گزینه Drawing را انتخاب كنید.

ایجاد خطوط و موضوعات در ورد

برای ایجاد خطوط ، فلش ها ، مستطیل ها ، بیضی ها ، اشكال یا كادرهای متن ، دستورات ساده زیر را بكار ببرید :

• برای ترسیم یك خط یا فلش : روی دكمه Line یا Arrow در نوار ابزار Drawing كلیك كرده ، اشاره گــر را در جایی كه میخواهید خط یا فلش را شروع كنید قرار داده،كلید ماوس را فشار داده و به سمت انتهای خط یا فلش Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنید. برای ایجاد یك خط مستقیم افقی یا عمودی و یا فلش عمودی یا افقی ، كلید Shift را پائین نگه دارید و بعد Drag كنید.

• برای ترسیم یك مستطیل یا مربع : روی ابزار Rectangle در نوار ابزار Drawing كلیك كرده اشاره گر ماوس را در محلی كه میخواهید گوشه ای از مستطیل باشد قرار داده كلید ماوس را فشار دهید و ماوس را به سمت گوشه مخالف Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنید. در صورتی كه میخواهید یك مربع ترسیم كنید ، كلید Shift را پائین نگه دارید.

• برای ترسیم یك بیضی یا دایره : روی ابزار Oval در نوار ابزار Drawing كلیك كرده اشاره گر ماوس را در محلی كه میخواهید گوشه ای از مستطیل محاط بر بیضی باشد قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهید، سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف ، درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنید. در صورتیكه میخواهید یك دایره رسم كنید ، كلید Shift را پائین نگه دارید.

• برای ترسیم یك شكل : روی دكمه Auto Shapes در نوار ابزار Drawing كلیك كرده، گروه شكل مورد نظر را انتخاب كرده و روی شكل كلیك نمائید. سپس اشاره گر ماوس را در گوشه ای از مستطیل محاط بر شكل، قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهید، سپس ماوس را تا زمانی كه شكل به اندازه دلخواه برسد، درگ كنید و دكمه ماوس را رها كنید.

• برای اضافه كردن یك كادر در متن : روی دكمه Text Box در نوار ابزار Drawing كلیك كرده ، اشاره گر ماوس را در یك گوشه كادر قرار داده و كلیك كنید. سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنید. اگر میخواهید یك كادر متن متربعی را ترسیم كنید كلید Shift را پائین نگه دارید. بعد از ترسیم كادر، متن را وارد كنید پاراگرافها درون حاشیه های كادر ، تنظیم خواهند شد و میتوان متن را با استفاده از ابزارها یا فرمانهای منو قالب بندی كرد.

انتخاب خطوط و موضوعات

قبل از اینكه خطوط و موضوعات را اصلاح ، انتقال و یا تغییر اندازه دهید، بایستی قادر باشید تا خطوط و یا موضوعات را انتخاب كنید. یك خط یا موضوع انتخاب شده یكسری از كادرهای كوچك را در نقاط انتهایی یا روی هر سمت و گوشه موضوع نمایش میدهد. برای انتخاب خطوط یا موضوعات اعمال زیر را انجام دهید:

1- برای انتخاب یك خط یا موضوع ، روی آن كلیك كنید.
2- برای انتخاب بیش از یك خط یا موضوع ، اولین عنصر را انتخاب كرده و كلید Shift را پائین نگه دارید و سپس روی هر عنصر اضافی، كلیك كنید.
3- برای انتخاب گروهی از موضوعات منظم ، روی دكمه Select Objects در نوار ابزار Drawing كلیك كرده و مستطیلی در دور عناصر مورد نظر درگ كنید.
4- هنگامی كه دكمه ماوس را رها می كنید، تمام عناصر داخل مستطیل دارای كادرهای كوچك شده و كادر انتخاب ناپدید خواهد شد.
5- اگر بطور اتفاقی عنصری را انتخاب كنید كه مد نظرتان نبوده است، كلید Shift را فشار داده و روی عنصر كلیك كنید تا كادرهای كوچك از بین رفته و از حالت انتخاب خارج شوند.
كادرهای كوچك دور موضوع انتخاب شده ، اجرا كننده های تغییر اندازه موضوع نیز هستند.

تغییر اندازه خطوط و موضوعات

ترسیم یك عنصر با اندازه دقیق و مورد نظر ساده نیست ولی تغییر اندازه ترسیم ، مشكل نیست . مراحل زیر به شما كمك خواهند كرد تا این عمل را انجام دهید:

1- عنصر را انتخاب كنید.
2- به یكی از كادرهای تغییر اندازه اشاره كرده و آنرا در مسیر مناسب درگ كنید.
3- كادر تغییر اندازه موجود در انتهای خط یا فلش را در هر مسیری درگ كنید تا طول آن كوتاهتر یا بلند تر شده و یا محل نقطه پایانی را تغییر دهید. برای اینكه هنگام درگ كردن خط راست بماند، Shift را نگه دارید.
4- كادر تغییر اندازه وسط بالایی یا پائینی موضوعی را به سمت داخل یا خارج از مركز درگ كنید تا آن را كوتاهتر یا بلند تر سازید.
5- كادر تغییر اندازه وسط سمت چپ یا راست موضوعی را به سمت داخل یا خارج از مركز، درگ كنید تا آن را باریك تر یا پهن تر كنید.

نكته : زمانی كه به یك كادر تغییر اندازه اشاره می كنید، اشاره گر ماوس تبدیل به یك فلش دو طرفه میشود كه نشان میدهد در كدام جهت میتوانید درگ كنید.

6- كادر تغییر اندازه گوشه ای را به سمت بیرون یا درون موضوعی درگ كنید تا اندازه آنرا بزرگتر یا كوچكتر سازید. درگ كردن كادر تغییر اندازه گوشه در سایر جهات ابعاد كلی موضوع را تغییر میدهد. برای اینكه ابعاد موضوع متناسب با موضوع اصلی باشند هنگام درگ كردن ، كلید Shift را فشار دهید.
7- Auto Shapes دارای یك تغییر اندازه اضافی است . یك لوزی زردرنگ كوچك هنگامی كه این علامت را جابجا كنید شكل را تنظیم میكند. هنگامی كه لوزی زرد رنگ روی شكل مثلاً مثلث را جابجا میكنید، سبب تغییر زاویه مثلث میشوید خط نقطه چین چگونگی ظاهر شدن شكل پس از رها كردن دكمه ماوس را نشان میدهد.
8- همزمان با جابجایی ، خط نقطه ای را بیرون از شكل مشاهده خواهید كرد كه نشان دهنده چگونگی عنصر بعد از رها كردن دكمه ماوس است .
9- هنگامی كه عنصر به اندازه دلخواه تبدیل شد، دكمه ماوس را رها كنید.

انتقال و جابجایی خطوط و موضوعات

هنگامی كه میخواهید خط ، فلش یا موضوعی را به محل دیگری در صفحه انتقال دهید. مراحل زیر را طی كنید:
1- خط ، فلش یا موضوع را انتخاب كنید.

2- به وسط خط ، فلش یا موضوع اشاره كنید. مطمئن باشید كه روی كادرهای تغییر اندازه قرار ندارید. اشاره گر ماوس تبدیل به یك فلش چهار طرفه میشود.

3- دكمه ماوس را پائین نگه داشته و خطوط نقطه ای عنصر را به محل جدید آن ، درگ كنید.

4- هنگامی كه خطوط نقطه ای در محل مورد نظر قرار گرفتند، دكمه ماوس را رها كنید. در این حالت عنصر در آن نقطه ظاهر خواهد شد.

اشاره گر ماوس تبدیل به فلش چهار طرفه میشود كه بیان میكند عنصر برای انتقال ، آماده است . درگ كردن یك خط ، فلش یا موضوع به صفحه دیگر ، عملی نیست ، بنابراین اگر عنصری را میخواهید به صفحه دیگری انتقال دهید، از فرمانهای Cut, Paste استفاده كنید. موضوع را انتخاب كرده روی دكمه Cut در نوار ابزار Standard كلیك كرده و مكان نما را در محلی كه میخواهید موضوع در آنجا قرار گیرد، سپس روی دكمه Paste در نوار ابزار فشار دهید.

اصلاح صفات خط

خطوط دارای ویژگیهایی مثل ضخامت ، شیوه ، خط تیره ، فلش و رنگ می باشند. بعضی از این صفات ممكن است به مستطیل ها، بیضی ها و اشكال اعمال شوند.

اعمال یك صفت خطی به خط ، فلش یا شكلهای انتخاب شده

برای اعمال یك صفت خطی به خط ، فلش یا شكلهای انتخاب شده، مراحل زیر را انجام دهید:

– روی دكمه Line Style در نوار ابزار Drawing كلیك كنید تا ضخامت یا شیوه خط انتخاب گردد. در جعبه Line Style روی More Lines كلیك كنید تا كادر محاوره ای Format Auto shapes باز شود. در این كادر محاوره ای انتخاب بیشتری برای گزینه های شیوه خط وجود دارد.

– روی دكمه Dash Style در نـــوار ابزار Drawing كلیك كنید تا یك شیوه خط تیره یا نقطه ای را انتخاب كنید.

– روی دكمه Arrow Style در نوار ابزار Drawing كلیك كنید( كاربردی برای موضوعات ندارد) تا شیوه و مسیر فلش را تعیین كنید. در جعبه Arrow Style روی گزینه More Arrows كلیك كنید تا كادر محاوره ای Format Auto shapes باز شده و انتخابهای بیشتری را ارائه دهد. روی دكـمه Line Color در نوار ابزار كلیك كنید تا رنگ جاری به خط ، فلش یا شكل اعمال شود. روی فلش رو به پائین بعد از دكمه كلیك كنید تا انتخابهای بیشتری از رنگ را مشاهده كنید. برای حذف یك خط، No Line را انتخاب كنید.

– روی خط ، فلش یا شكل ، دبل كلیك كنید تا كادر محاوره ای Format Auto shapes باز شود كه تمام گزینه های صفت خط را پیشنهاد كرده و امكان تنظیم ضخامت خط را فراهم میكند. میتوان كادر محاوره ای Format Auto shapes را با كلیك راست كردن روی خط ، فلش یا شكل و سپس انتخاب Format Auto shapes از منوی میانبر باز كرد.

اصلاح صفات رنگ آمیزی داخل شكلها

بیضی ها ، مستطیل ها و اشكال دارای صفات رنگ آمیزی درونی می باشند.

برای اعمال صفات رنگ آمیزی درون شكل به یك موضوع انتخاب شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- روی دكمه Fill Color در نوارابزار Drawing كلیك كنید تا رنگ جاری اعمال شود.

2- روی فلش رو به پائین بعد از دكمه Fill Color كلیك كنید تا رنگ را از جعبه رنگها انتخاب كنید. اگر نمی خـــواهید درون عنصر رنگ آمیــزی شود، روی گزینه No Fill كلیك كنید. اگر میخواهید انتخابهای بیشتری از رنگها را مشاهده كنید روی More Fill Colors كلیك كنید.

3- برای انتخاب یك رنگ غیر از رنگ ثابت ، روی فلش بعد از دكمه Fill Color كلیك كرده و سپس Fill Effects را انتخاب كنید تا كادر محاوره ای Fill Effects باز شود.

4- هنگامی كه كادر محاوره ای Fill Effects را باز می كنید، این مزیت را دارد كه قبل از كلیك كردن روی Ok ، چگونگی انتخابها را مشاهده می كنید. در گوشه سمت راست پائین كادر محاوره ای ، كادر Sample وجود دارد كه انتخاب رنگ آمیزی را میتوانید در آنجا مرور كنید. در Fill Effects شما میتوانید تركیب رنگهای مختلفی داشته باشید

ایجاد سایر اصلاحات

Word ابزارهای ترسیمی بیشتری را برای بهبود موضوعات ترسیمی ، ارائه میدهد. بعضی از این ویژگیها كه ممكن است بخواهید به كار ببرید عبارتند از :
Free Rotate : برای چرخاندن موضوع انتخاب شده روی دكمه Free Rotate در نوار ابزار Drawing كلیك كرده اشاره گر ماوس را روی یكی از چهار گوشه موضوع قرار داده و در یك حركت دایره ای درگ كنید تا موضوع در زاویه مورد نظر قرار گیرد.

Draw/Rotate or flip/ Free Rotate

Rotate Or Flip : برای چرخاندن یك موضوع به اندازه 90 درجه در جهت حركت عقربه های ساعت یا مخالف آن ، روی دكـــمه Draw از نوار ابزار Drawing كلیك كرده و از منوی بـــاز شو گزینه Rotate Or Flip و سپس Rotate Left/Rotate Right را انتخاب كنید. برای چرخاندن یك موضوع بطور افقی و یا عمودی گزینه های Flip Vertical/ Flip Horizontal را انتخاب كنید.
Order : همانطوری كه موضوعات بیشتری را ترسیم می كنید، آنها روی هم قرار گرفته و بعضی مواقع ممكن است كه موضوع قبلی را بپوشاند. برای تغییر ترتیب یك موضوع در پشت ، موضوع مورد نظر را انتخاب كنید . سپس روی دكمه Draw از نوار ابزار كلیك كنید تا منوی بازشو را مشاهده كنید. در این منو، گزینه Order را انتخاب كرده و سپس یكی از فرمانهای ترتیب گذاری را برگزینید.
Align Or Distribute : برای تنظیم دو یا چند موضوع انتخاب شده در جاهای مختلف صفحه ، روی دكمه Draw از نوار ابزار كلیك كرده ،‌گزینه Align Or Distribute را انتخاب كــرده و سپس یكی از گزینه های ترازبندی را برگزینید. در صـــورتیكه گزینه ها غیر فعال بود آخر فهــــرست گزینشی گزینه ای بنام Relative to Page را انتخاب كنید تا بقیه گزینه ها فعال شود.

Shadow : سایه ای را به موضوع انتخاب شده توسط كلیك كردن روی دكمه Shadow از نوار ابزار Drawing و انتخاب شیوه سایه گذاری ، اعمال كنید. برای تعیین محل سایه ، از جعبه بازشو گزینه Shadow Setting را انتخاب كنید تا نوار ابزار Shadow Setting ظاهر شده و دكمه های اشاره ای روی نوارابزار را برای جابجایی سایه بكار ببرید. روی فلش رو به پائین بعد از دكمه Shadow Color كلیك كنید و سپس رنگی را برای سایه برگزینید.نظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

اطلاعات بیشتر

ساعات تماس تلفنی همه روزه غیر از روزهای تعطیل ساعت 9 صبح تا 7 عصر.


کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام

لینکدین


کارشناسان موسسه

خانم شکاری

09214572013

p.bartar100@gmail.com


خانم مسعودی

09911755943

isipaper100@gmail.com
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .