آموزش گام به گام رفرنس دهی با endnote

  خانم ریاحی   28 مرداد 1397 - ساعت 54 : 14
آموزش گام به گام رفرنس دهی با endnote
اموزش نرم افزار word
پژوهش برتر: نرم افزار endnote یکی از نزم افزارهای رایج برای رفرنس دهی در مقالات و پایان نامه می باشد.

ﻧﺮم اﻓﺰار  Endnote را از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮا Setup در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻧﺮم اﻓﺰار Word ذﺧﻴﺮﻩ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﯼ دﻳﺪن این ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻣﻨﻮﯼview اﺑﺰار Endnote را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

گام اول : ایجاد کتابخانه مجازی

  • برای شروع کار یک کتابخانه شخصی جهت ذخیره منابع و ماخذ خود ایجاد کنید. برای این کار می توانید از منوی creat a new endnote library اقدام نمایید.
  • با اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم در ﻗﺴﻤﺖ Filename و ﮐﻠﻴﮏ دﮐﻤﻪ Save ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ.

ﮔﺎم دوم: ورود اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ)

 

ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دو روش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺑﻪ صورت دﺳﺘﯽ ( ﺗﺎﻳﭗ اﻃﻼﻋﺎت)

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻳﺠﺎد ﮐردﻩ اﻳﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺁن ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠه ١: از ﻣﻨﻮﯼ Reference ﺁﻳﺘﻢ New reference را ﺑﺮاﯼ ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﻴک ﮐﻨﻴﺪ.ﭘﻨﺠﺮﻩ New reference ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ (Type reference) ﺧﻮد را ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ. ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Journal Article ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢: ﺑﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻮﯼ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ در روﺑﺮوﯼ Reference type و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻠﻪ، ﮐﺘﺎب، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، و.... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﻓﻴﻠﺪهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاﯼ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٣: ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ در ﺟﺰء اول ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ، کار را آغاز کنید.
هﻨﮕﺎم ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ زﻳﺮ را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ:

    -  Peter William Hamilton

    -  Hamilton, Peter William

    -  Hamilton, P. W

  • در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﺎم هﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ را در ﻳﮏ ﺧﻂ وارد ﮐﻨﻴﺪ.
  • ﻋﻨﻮان را ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ وارد ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ هﺮ ﻧوع ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﺁن.
  • ﺷﻤﺎرﻩ ﺻﻔﺤﻪ هﺎﯼ Reference را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ زﻳﺮ وارد ﮐﻨﻴﺪ:

    -  ٩٢-٧۴۵

    -  ٩٢۵-٧۴۵

  • ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﺮﻧﺲ را هماﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻌﺪاً در ﻣﻘﺎﻟه ﻇﺎهﺮ ﺷﻮد وارد ﮐﻨﻴﺪ. Endnote  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وارد ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎرﻩ وﻳﺮاﻳﺶ را.

ﻣﺮﺣﻠﻪ۴: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺑا ﮐﻠﻴﮏ روﯼ ﻋﻼﻣﺖ× در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ رﻓﺮﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃور ﺧﻮدﮐﺎر ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽﮔﺮدد.
رﻓﺮﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎن ذﺧﻴﺮﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ، Endnote ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد رﻓﺮﻧﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ۵: ﺟﻬ ﺖ وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﮏ رﻓﺮﻧﺲ، رﻓرﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ دوﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮدن روﯼ ﺁن رﻓﺮﻧﺲ، ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را روﯼ ﺁن اﻧﺠام دهﻴﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻼﻣﺖ × در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و رﻓﺮﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دادﻩ ﺷﺪﻩ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روﯼ ﺁﻳﮑﻮن New reference و اﻧﺘﺨﺎب Reference type ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻓﺮﻧﺲ هاﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﺑﺎ هﻤﺎن روش دﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷده ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ Science Direct ﺑﻪ Endnote

از ﻃﺮﻳ ﻖ ﺁدرس www.sciencedirect.com وارد ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ Science  Direct ﺷﻮﻳﺪ و ﮐﻠﻴﺪ واژﻩ ﯼ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴد. از ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ زدن ﻋﻼﻣﺖ در ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ هﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ Export citation را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﮑﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ. از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁن ﮔﺰﻳﻨ ﻪ اول RIS Format for … را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻴﺪ Export را ﮐﻠﻴﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ ﺳﻮال ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺂﺧﺬ را در ﮐﺪام ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧام ﻓﺎﻳﻞ و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﻴﺪ Open ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ در ﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﺂﺧﺬ را ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺎﻳﻞ Endnote ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﺑﺮاﯼ دﻳﺪن ﮐﻞ ﻣﺂﺧﺬ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ از ﻣﻨﻮﯼ Reference ﮔﺰﻳﻨﻪ Show all reference را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.نظرات کاربران

Binyvascascanny 2 ماه پیش
writing essay essaywriter <a href=" https://essaywriterinst.com/ ">essay typer </a> best essay writer https://essaywriterinst.com/ - us essay writers
  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .

نظر بر ادعای برخی افراد سودجو مبنی بر ارتباط با موسسه پژوهش برتر و یا کارشناس بودن برای این مجموعه، تنها شماره تماس و ایمیل های موجود در بخش ارتباط با ما وبسایت مورد تایید مجموعه پژوهش برتر می باشد.