درباره آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت بیشتر بدانید
  آقای باقری   19 خرداد 1397 - ساعت 55 : 10

درباره آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت بیشتر بدانید
آزمون قضاوت
پژوهش برتر: آزمون قضاوت یک آزمون چند مرحله برای دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و رشته های مرتبط می باشد که هر سال در مهر یا آبان ماه برگذار می شود.

درباره آزمون قضاوت 

آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت، 8 آﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻔﺎد آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ دروس ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻪ را هم دارد. ﮐﯿﻔﯿﺖ آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ، آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن نیز ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. تفاوتی که آزمون قضاوت با آزمون وکالت دارد این است که، ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ، آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﺬب اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( بر اساس ﺷﺮط ﻣﻌﺪل ﯾﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

مراحل اصلی قضاوت در رویه کنونی شامل سه مرحله است:

مرحله اول؛ آزمون تستی
مرحله دوم؛ آزمون تشریحی
مرحله سوم؛ مصاحبه تخصصی توسط دو قاضی برجسته دستگاه قضایی به قید قرعه (معمولا قاضی و مدرس دانشگاه؛ به مانند دکتر صاحبی پسندیده و دکتر آدابی)

مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:

 • استعداد شغلی (ضریب ۲)
 • استعداد شغلی کتاب های موجود در بازار
 • حقوق مدنی (ضریب۳)
 • حقوق تجارت (ضریب ۲)
 • آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
 • آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
 • حقوق جزای عمومی (ضریب۳)
 • حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)

منابع پیشنهادی برای آزمون قضاوت

منابع مرحله اول : مرحله تستی

 1. آیین دادرسی و اجرای کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری جدید+ کتاب آیین دادرسی کیفری جدید نوشته دکتر خالقی
 2. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: کتاب ۳ جلدی بنیادین شمس + قانون آیین دادرسی مدنی- قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴۴- قانون دیوان عدالت اداری 
 3. حقوق جزای عمومی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲+ قانون جرایم رایانه ای+ قانون تشدید مجازات مرتکبین..+کتاب جزای عمومی ۱۱، ۲ و ۳ دکتر محمد علی اردبیلی
 4. حقوق جزای اختصاصی: دوره ی ۳۳ جلدی جزای اختصاصی میر محمد صادقی
 5. حقوق مدنی: قانون مدنی+ جزوه مدنی ۱ تا ۸۸ شهبازی + قانون مدنی در نظم کاتوزیان
 6. حقوق تجارت: قانون تجارت+ دوره پنج جلدی حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی
 7.  استعداد شغلی (ضریب ۲) : استعداد شغلی کتاب های موجود در بازار

مرحله دوم: مرحله تشریحی

 1. حقوق مدنی وآیین دادرسی مدنی (یک سؤال)
 2. حقوق تجارت (یک سؤال)
 3. حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (جمعاً دو سؤال)

نکته اول: منابع برای آزمون تشریحی همان منابع مقرر شده در مرحله اول می باشد( فقط منابع چهار مورد گفته شده)
نکته دوم: استفاده از قانون در مرحله تشریحی آزاد است.

مرحله سوم: مصاحبه تخصصی

 1. آیین دادرسی مدنی
 2. آیین دادرسی کیفری
 3. جزای عمومی و اختصاصی
 4. مدنی

نکات مهم:

 • این مرحله بیشتر قانون و رویه محور است. بنابراین به غیر از قوانین مرتبط آرای وحدت رویه را نیز مطالعه کنید.
 • ین منابع مختصر و مفید بوده و برای آزمون قضاوت کافی می باشد.
 • جهت مصاحبه اختصاصی فقط متن قوانین کافی است.
 • اساتید مصاحبه کننده اخیرا و سال ۱۳۹۵۵ قریب به اتفاق قضات عالی رتبه هستند بنابراین از رویه نیر سوال می پرسند.

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت

الف- شرایط عمومی:

 • تابعیت اصلی ایران.
 • اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
 • التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.
 • طهارت مولد.
 • داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
 • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
 • حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
 • عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
 • داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.

ب- شرایط اختصاصی:

 • دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
 • کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛
 • کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
 • کارشناسی فقه و حقوق؛
 • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛
 • کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

ج- نحوه پذیرش در حوزه­ های قضایی:

 • داوطلبان در مرحله ثبت­نام باید سه استان را به ترتیب اولویت برای خدمت انتخاب نمایند. علاوه بر این سه اولویت داوطلبان در صورت تمایل می­توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند. محل خدمت داوطلبان صرفاً بر اساس ظرفیت استان­ها و اولویت­های پیشنهادی تعیین خواهد شد.
 • داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی و آزمون شخصیت می­شوند، به امور گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراین تا پایان مراحل یادشده، قوه قضاییه هیچ­گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی­گیرد.

ملاحظات:

1. آزمون مزبور مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقباً اعلام خواهد شد.

توجه : داوطلبان حوزوی اخبار و اطلاعات آزمون را از تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانیwww.qazahrm.ir پیگیری نمایند.

2. ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.

3. فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹7 طی دو مرحله تستی و تشریحی خواهد بود و آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد. پذیرفته­ شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.

4. مدت کارآموزی داوطلبان دانشگاهی حداقل یک سال خواهد بود.

5. رعایت حجاب کامل اسلامی برای بانوان در تمامی مراحل آزمون واستخدام الزامی می­باشد.

6. داوطلبانی که مایل به خدمت در شوراهای حل اختلاف نیز هستند، باید در محل مشخص شده علامت­گذاری نمایند.

7. دارندگان شرایط جذب اختصاصی می­توانند از شهریورماه سال جاری، به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانیwww.qazahrm.ir مراجعه و در سامانه جذب اختصاصی ثبت ­نام نمایند.نظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

اطلاعات بیشتر

ساعات تماس تلفنی همه روزه غیر از روزهای تعطیل ساعت 9 صبح تا 7 عصر.


کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام

لینکدین


کارشناسان موسسه

کارشناس 1: مسعودی

09911755943

isipaper100@gmail.com


کارشناس 2: شکاری

09214572013 | 04133376501

p.bartar100@gmail.com
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .