فهرست مجلات معتبر سال 97در رشته ادبیات و زبان های خارجی
  خانم ریاحی   1 مرداد 1397 - ساعت 49 : 17

فهرست مجلات معتبر سال 97در رشته ادبیات و زبان های خارجی
نشریات معتبر علمی داخلی
پژوهش برتر: فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته ادبیات و زبان های خارجی بر اساس اعتبار، تاریخ تصویب و نام سردبیر آن که در سال 97 مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته تاریخ بر اساس اعتبار، ادبیات و زبان های خارجی تصویب و نام سردبیر آن که در سال 97 مورد ارزیابی قرار گرفته اند، برای استفاده دانشجویان و اساتید گرامی قرار داده شده است:

1. ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی ـ خرداد 80 - جواد اصغری
2. ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی ـ خرداد 80 - علیرضا حاجیاننژاد
3. نثر پژوهی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) (دانشكده ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهیدباهنر کرمان علمی ـ پژوهشی ـ دی 81 - احمد امیری خراسانی
4. ادبیات پارسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی ـ مرداد 91 -  ابوالقاسم رادفر
5. ادبیات پایداری (دانشكده ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی ـ پژوهشی ـ دی 81 - محمد صادق بصیری
6. ادبیات تطبیقی (دانشكده ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی ـ پژوهشی ـ دی 81 -  محمدرضا صرفی
7. ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـ پژوهشی ـ تیر 80 - مهدی نیك منش
8. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ـ دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب علمی ـ پژوهشی ـ اسفند 87 - امیر بانو مصفا کریمی
9. ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج علمی ـ ترویجی ـ دی 93 - جلیل نظری
10. بلاغت کاربردی و نقد بلاغی – دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی ـ بهار و تابستان 95 - یحیی طالبیان
11. پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی ـ مرداد 84 -  ایلمیرا دادور
12.پژوهش زبان و ادبیات فارسی ـ پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتمـاعی جهـاد دانشگاهی علمی ـ پژوهشی - آذر 85 حسینعلی قبادی
13. پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق ) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 - اله شكر اسدالهی
14. پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی مهر 91 - امیر رضا وکیلی فرد
15. پژوهشنامه ادب حماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن علمی – پژوهشی - مهر 91 - مهدی ماحوزی
16. پژوهشنامه ادب غنایی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی - اسفند 87 - مریم خلیلی جهان تیغ
17. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی ـ پژوهشی - آبان 90 - احمد رضا یلمه ها
18. پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی – انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی علمی - پژوهشی - مهر 91 - مرضیه یحیی پور
19. پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی بهار 90 - حجت رسولی
20. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی - مهر 91 - علی محمد موذنی
21. پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا سابق) ـ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران علمی ـ پژوهشی - شهریور 85 - سید علی اصغر میرباقری فرد
22. پژوهش های ادبی ـ انجمن زبان و ادبیات فارسی علمی ـ پژوهشی - فروردین 82 - مهین پناهی
23. پژوهش های ادبیات تطبیقی – دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی - فروردین 92 - رویا لطافتی
24. پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – دانشگاه علامه طباطبایی علمی – پژوهشی - تیر 92 - رضا ناظمیان
25. پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی - مرداد 84 - سید محمد علوی
26. پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - محمد عموزاده
27. پژوهش های زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی ـ پژوهشی -اردیبهشت 91 - محمد راسخ مهند
28. پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - غلامحسین کریمی دوستان
29. تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - احمد خاتمی
30. جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - محمد تقوی
31. جستارهای زبانی (مدرس سابق) ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - حمید رضا شعیری
32. رودکی (پژوهشهای زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)- رایزنی فرهنگی سـفارت جمهـوری اسلامی ایران در تاجیكستان علمی ـ ترویجی بهار و تابستان 94 - ابراهیم خدایار
33. زبان پژوهی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا - علمی ـ پژوهشی تیر 80 - فریده حقبین
34. زبان شناخت – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی تیر 91 - زهره زرشناس
35. زبانشناسی و گویشهای خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 - مهدی مشكوه الدینی
36. زبانشناسی اجتماعی – دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطات علمی ـ پژوهشی بهار 90 - بهمن زندی
37. زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهي سابق) - دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی - دی 87 - محرم رضایتی کیشه خاله
38. زبان و ادب فارسی  ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - میرجلیل اکرمی
39. زبان و ادبیات عربی ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - عباس عرب
40. زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی - خرداد 80 - غلامعلی فلاح
41. زبان و زبانشناسی ـ انجمن زبانشناسی علمی ـ پژوهشی - تیر 84 - یحیی مدرسی تهرانی
42. سبك شناسی نظم و نثر فارسی ـ  موسسه انتشارات امید مجد علمی ـ پژوهشی - تیر 89 - فاطمه مدرسی
43. شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز علمی ـ پژوهشی - مهر 78 -کاووس حسن لی
44. فرهنگ و ادبیات عامه – دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی ـ پاییز و زمستان 92 -  حسن ذوالفقاری
45. فنون ادبی ـ دانشگاه اصفهان ـ باهمكاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی علمی ـ پژوهشی ـ خرداد 88 - اسحاق طغیانی
46. کاوش نامه ادیبات تطبیقی – دانشگاه رازی کرمانشاه علمی ـ پژوهشی ـ  مهر 91 - تورج زینی وند
47. کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی (کاوشنامه سابق) ـ دانشگاه یزد علمی ـ پژوهشی ـ مرداد 86 - مهدی ملك ثابت
48. کهن نامه ادب پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی ـ  تیر 91 - ابوالقاسم رادفر
49. لسان مبین ـ دانشگاه بینالمللی امام خمینی  ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی ـ مهر 89 - احمد پاشا زانوس
50. متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ ترویجی ـ مرداد 82  ،  علمی ـ پژوهشی ـ  تیر 89 ـ عباسعلی وفایی
51. متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی ـ خرداد 80 ـ حسین آقا حسینی
52. مطالعات ادبیات تطبیقی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ـ ترویجی ـ دی 89 - بهرام مقدادی
53. مطالعات ادبیات کودک ـ دانشگاه شیراز ـ با همكـاری انجمـن تـرویج زبـان و ادبیـات فارسی ـ علمی ـ پژوهشی ـ آبان 88 ـسعید حسام پور
54. مطالعات ایرانی ـ دانشگاه کرمان علمی ـ ترویجی ـ مرداد 84 - شمس الدین نجمی
55. مطالعات ترجمه ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی ـ بهار 82 - فرزانه فرحزاد
56. مطالعات ترجمه قرآن و حدیث- دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی ـ بهار و تابستان  93ـ سعید نجفی اسدالهی
57. مطالعات تطبیقی فارسی و عربی- انجمن علمی زبان و ادبیـات فارسـی- بـا همكـاری دانشگاه بغداد علمی ـ پژوهشی ـ اسفند 94 ـ غلامحسین غلامحسین زاده
58. مطالعات زبان فرانسه – دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی ـ تیر 91ـ محمودرضا گشمردی
59. مطالعات زبان و ادبیات فرانسه – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی ـ تیر 91 حسن فروغی
60. مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 - علی خزاعی فرید
61. مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران – دانشگاه رازی کرمانشاه علمی ـ پژوهشی بهار 94 - عامر قیطوری
62. مطالعات زبانی و بلاغی )دانشكده علوم انسانی سابق( ـ دانشگاه سمنان علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان ـ 96 - عصمت اسماعیلی
63. مطالعات شبه قاره ـ دانشگاه سیستانوبلوچستان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی ـ بهمن 88  ـ عباس کیمنش
64. نامه فرهنگستان ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی علمی ـ پژوهشی ـ بهمن 78 - احمد سمیعی (گیلانی)
65. نقد ادب معاصر عربی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی ـ آبان 90 - محمدعلی آذرشب
66. نقد ادبی ـ مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی  ـ شهریور 89 - محمود فتوحی رودمعجنی
67. نقــد زبــان و ادبیــات خــارجی (پژوهشــنامه ادبیــات و علــوم انســانی ســابق) ـ دانشــگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی ـ خرداد 80 - جلال سخنور
68. نقد و نظریه ادبی - (ادب پژوهي سابق) - دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 95 - بهزاد برکت
69. Iranian Journal of Applied Language Studies - دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن زبانشناسی ایران علمی ـ پژوهشی آبان 80 - علی اصغر رستمی ابوسعیدی
70. Iranian Journal of Applied Linguistics - زبانشناسی کاربردی ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی دی 81 - محمد حسین کشاورز
71. دانشگاه دریانوردی و علوم -Purposes Academic for English of Journal Iranian - دریایی چابهار علمی ـ پژوهشی ـ ش.4-2015 - اسماعیل زارع بهتاش
72. دانشگاه ارومیه-Research Teaching Language of Journal Iranian علمی ـ پژوهشی 3 Issue,4.Vol کریم صادقی
73. دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری دانشگاهها -Teaching Language in Issues علمی ـ پژوهشی تیر 91 - ضیاءالدین تاج الدین کاوردی
74. Journal of English Language Teaching and Learning - مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 - مسعود رحیم پور
75. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران -Translation and Language of Journal جنوب علمی ـ پژوهشی Summer,2.No - 2017 - حمید مرعشی زاده
76. دانشگاه شهید چمران اهواز – Linguistic Applied in Research of Journal علمی – پژوهشی 2011 Fall علیرضا جلیلی فر
77. Journal of Teaching Language Skills، آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز علمی ـ پژوهشی مهر 78 - رحمان صحراگرد
78. دانشگاه اصفهان– Language English on Research Applied علمی ـ پژوهشی - مهر 90 - سعید کتابی
79. قلم ـ انجمن زبان و ادبیات فرانسه ـ Plume علمی ـ پژوهشی  ـ اسفند 83 - نسرین خطاط
80. انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران-Language English Teaching علمی ـ پژوهشی ـ شهریور 83 - رضا خانی
81. آفاق الحضاره الاسلامیه ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی اسفند 90 - صادق آیینهوند
82. اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی ـ پژوهشی ـ فروردین 91 - سیدمحمد حسینی
83. الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محكمه ـ انجمن زبان و ادبیات عربی علمی ـ پژوهشی ـ  آبان 83 - فرامرز میرزایی
84. اللغه العربیه و آدابها ـ پردیس قم دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی ـ اسفند 88 - محمد رضایی
85. بحوث فی اللغه العربیه ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی ـ پاییز و زمستان 88 - محمد خاقانی
86. دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ـ ترویجی ـ پاییز 90 - نادر نظام تهرانی
87. دراسات فی اللغه العربیه و آدابها ـ دانشگاه سمنان ـ با همكاری دانشگاه تشرین سوریه علمی ـ پژوهشی ـ بهار 89 - صادق عسگری
88. دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس علمی – پژوهشی ـ خرداد 93 - کبری روشنفكر
89. دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها- دانشگاه شیراز با همكاري انجمن ایرانی زبان و  ادبیات عرب علمی – پژوهشی - پاییز و زمستان 95 - اسحاق رحمانینظرات کاربران

Masoud 3 سال پیش
درود و ادب؛
برای چاپ مقاله نیاز به همکاری شما دارم. دانشجوی دوره دکترای تخصصی ادبیات فارسی هستم.
کبری رحیمی 2 سال پیش
درود. مجله انگلیسی زبان ، در زمینه زبان و ادبیات فارسی برای چاپ مقاله علمی پژوهشی با اعتبار بالادر داخل نیاز دارم.
توانا و مانا باشید.
موسسه پژوهش برتر 3 سال پیش
با سلام وعرض ادب خدمت شما فرهیخته گرامی
موسسه پژوهش برتر با افتخار در زمینه معرفی و چاپ مجلات معتبر در زمینه تخصصی تمامی رشته ها خدمات ارایه می دهد . راه های ارتباطی موسسه :
p.bartar100@gmail.com
09214572013
⌕
isipaper100@gmail.com
099117555943
موسسه پژوهش برتر 4 ماه پیش
سلام وقت بخیر
فرهیخته گرامی صمیمانه در خدمتتان هستیم و می توانیم اقدامات لازم را انجام دهیم .
لطفا با کارشناسان موسسه در ارتباط باشید تا راهنمایی های لازم انجام پذیرد .
شکاری 09214572013-04133376501
پورباقر09911755943
موسسه پژوهش برتر 6 ماه پیش
سلام و احترام
بله مجلات علمی پژوهشی امتیاز بالایی نسبت به علمی ترویجی دارند .
در مصاحبه دکتری مجلات علمی پژوهشی امیتاز تا 7 نمره رو دارند و علمی ترویجی امتیاز تا 3 الی 4 نمره معمولا
بستگی به نظر داور نیز دارد .
موسسه پژوهش برتر 6 ماه پیش
سلام وقت بخیر
بله بهتر هست از لیست مورد تایید در سال جدید چک فرمایید و یا از قسمت پژوهش دانشگاهتان استعلام فرمایید .
موسسه پژوهش برتر 6 ماه پیش
سلام وقت بخیر
مجلات علمی پژوهشی داخلی هم رده بنده دارند ممثلا سطح A و B و ..
فرقی نمی کند مربوط به دانشگگاه ازاد باشد یا دانشگاه سراسری . رتبه بندی مجله مهم می باشد .
موسسه پژوهش برتر 6 ماه پیش
سلام وقت بخیر
اسم مجلات رو در گوگل بزنید اطلاعات سایت و .. بالا میاد .
با سپاس
موسسه پژوهش برتر 6 ماه پیش
سلام
معمولا مجلات داخلی زمان داوری طولانی دارند . حدودا یک تا سه الی 4 ماه رو باید در نظر داشته باشید .
در صورت تمایل جهت دریافت اطلاعات حبیشتر لطفا از طریق زی اقدام فرمایید .
شکاری 09214572013
پورباقر09911755943
ناشناس 7 ماه پیش
چقدر زمان‌میبره مقاله علمی پژوهشی پذیرش بگیره؟
ناشناس 7 ماه پیش
با سلام
ایکاش شماره تلفن یا ایمیل مجلات رو هم نوشته بودید.
ناشناس 7 ماه پیش
سلام دانشگاهای ازاد هم مثل دانشگاه سراسری مجله علمی پژوهشی دارن.از نظر ارزش علمی در یک سطح هستن؟؟
الهام 7 ماه پیش
سلام این‌مجلات برای سال ۹۷ هستش،الان باید دوباره استعلام کنیم یعنی ممکنه مجله ای مثلا از علمی ترویجی ارتقا پیداکرده باسه شده باشه علمی پژوهشی ؟
سارا 7 ماه پیش
سلام مقالت فلمی پژوهشی امتیازش دو برابر مقالات علمی ترویجی هست در مصاحبه دکترا؟
معصومه 8 ماه پیش
Oباعرض سلام وادب واحترام من دانشجوی دکتری رشته زبان وادبیات فارسی هست برای چاپ مقاله نیازبه کمک شمادارم
موسسه پژوهش برتر 2 سال پیش
سلام و احترام
بله حتما در خدمت هستیم .
لطفا با کارشناسان موسسه در ارتباط باشید تا لیست مجلات همراه با شرایط حضورتان ارسال گررد و بعد از بررسی و تایید شما برای اکسپت و چاپ اقدام شود .
راه های ارتباطی با کارشناسان موسسه پژوهش برتر
شکاری 09214572013
p.bartar100@gmail.com

مسعودی 09911755943
isipaper100@gmail.com
موسسه پژوهش برتر 2 سال پیش
سلام
سپاس از حسن توجهتان به موسسه پژوهش برتر
دکتر مریم امین فر 2 سال پیش
ممنون
  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com

خانم پورباقر

09911755943

isipaper100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .