جدیدترین بلک لیست ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻌﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ (اﺳﻔﻨﺪ96)

  خانم ریاحی   28 اسفند 1396 - ساعت 48 : 17
جدیدترین بلک لیست ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻌﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ (اﺳﻔﻨﺪ96)
وزارت علوم و تحقیقات
پژوهش برتر: آخرین بلک لیست نشریات نامعتبر و جعلی در سال 96 در اسفند ماه از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم منتشر شد.

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ (Black list Journals) و ﺟﻌﻠﯽ (Fake & hijacked journals)، ﻫﻤﻮاره از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﮕﺎه «دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻣﻮر ﭘﮋوهشی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري» ﺑﻪ آدرس www.rppc.msrt.ir ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺗﻌﺪاد 271 ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و59  ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ: 
1. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻌﻠﯽ، اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺮﯾﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و در ﺟﺪولﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

2. ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﮥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ دﻓﺘﺮ و ﻟﺰوم ﻣﻼك ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﺳﯿﺎﻫﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روي وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ، ﺳﯿﺎﻫﻪﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ از درﺟﮥ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و ﺳﯿﺎﻫﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه و ﻣﻼك ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی درج ﺷﺪه در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﻼك ﻗﺮار دادن ﺳﯿﺎﻫﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

3. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﻌﻠﯽ، زﻣﺎن ورود اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ رو، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﻌﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه زﻣﺎن ورود اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺑﺎﺷﺪ درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺸﺮﯾﺎت، ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﻫﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﮥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روی  وبﺳﺎﯾﺖ «دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ» ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺳﯿﺎﻫﮥ ﺟﺪﯾﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﻫﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻌﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ  اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1396نظرات کاربران

  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .