لیست مجلات ISI ایرانی دارای ایمپکت فاکتور (IF)
  خانم ریاحی   8 بهمن 1396 - ساعت 26 : 00

لیست مجلات ISI  ایرانی دارای ایمپکت فاکتور (IF)
نشریات معتبر علمی داخلی
پژوهش برتر: اگر به دنبال چاپ مقالات خود در مجلات یا نشریات ISI داخلی هستید، با مشاورین ما در موسسه پژوهش برتر در ارتباط باشید تا راهنمایی های لازم را در این خصوص کسب نمایید.

بر خلاف تصور برخی از دانشجویان که فکر می کنند فقط مجلات و ژورنال های خارجی ISI بوده و دارای ایمپکت فاکتور هستند، در داخل ایران نیز نزدیک به 16472 نشریه وجود دارد که در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List)  نمايه استنادی بین المللی ISI به نشانی اینترنتی www.isinet.com قرار دارند. این نشریات و مجلات نسبت به دیگر مجلات داخلی، در پذیرش و چاپ مقالات بسیار سخت گیر بوده و پروسه داوری طولانی تری نسبت به بقیه دارند اما بالطبع ارزش و اعتبار آنها نسبت به مقالات فاقد ایمپکت بیشتر می باشد. هر چه محتوای مقاله شما خوب و قوی باشد احتمال گرفتن پذیرش از این نشریات و مجلات ISI داخلی بیشتر خواهد بود.
 در این بخش 56 عنوان نشریه ایرانی از 16472 نشریه ISI داخلی با مشخصات ISSN آنها آورده شده است. 25 عنوان نشریه که با علامت * مشخص شده اند، در بخش (Web of Knowledge) پایگاه ISI نیز حضور داشته و دارای ضريب تاثیر (Impact Factor) می باشند.
لازم به ذکر است که نشـریه Scientia Iranian نيز جز نشريات JCR می باشد که به تازگی تخصصی شده است.

دانلود لیست مجلات ISI ایرانی دارای ایمپکت فاکتور

1.    APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

Annual

ISSN: 1026-5007

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

2.  *ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1029-2977

ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

3. *BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Semiannual

ISSN: 1735-8787

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP, PO BOX 1113, MASHHAD, IRAN, 91775

1.    Science Citation Index Expanded

2.    Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

4. *BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Semiannual

ISSN: 1735-8515

IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

5. CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: ****-****

UNIV GUILAN, FAC NATURAL RESOURCES, SOMEHE SARA, GUILAN, IRAN, 1144

1.      Zoological Record

6. *DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

Quarterly

ISSN: 1560-8115

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

7. *HEPATITIS MONTHLY

Quarterly

ISSN: 1735-143X

BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER, GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

8. IFRO NEWSLETTER

Irregular

ISSN: ****-****

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

9. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-0522

IRAN UNIV SCI & TECHNOL, COLL CIVIL ENG, PO BOX 16765-163, NARMAK, IRAN, TEHRAN, 16844

1.      Science Citation Index Expanded

10. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-6865

UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

11. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1472

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000

Science Citation Index Expande

12. *INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

Quarterly

ISSN: 2008-076X

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

13. *INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION

Quarterly

ISSN: 1735-6814

GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE, VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

14. IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1028-852X

PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

15. *IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1502

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

16. IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL BIOSYSTEMATICS

Annual

ISSN: 1735-434X

FERDOWSI UNIV, DR JAMSHID DARVISH, DEPT BIOL, FAC SCIENCES, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

17. *IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES

Semiannual

ISSN: 1735-7179

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

18. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: 2008-3866

MASHHAD UNIV MED SCIENCES, VICE-CHANCELLOR FOR RES CTR OFF IJBMS, DANESHGAH ST, PO BOX 9138813944 - 445, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

19. IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1728-3043

NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14965-161, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

20. IRANIAN JOURNAL OF BOTANY

Semiannual

ISSN: 1029-788X

RES INST FORESTS & RANGELANDS, IRAN, PO BOX 13185-116, PEYKANSHAHR ENTRANCE, TEHRAN, KARAJ FREEWAY, 5TH KM, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

21. *IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING- INTERNATIONAL ENGLISH EDITION 

Quarterly

ISSN: 1021-9986

JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 13145-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

22. IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-1979

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

23. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

Semiannual

ISSN: 1562-2916

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

24. *IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

Tri-annual

ISSN: 1735-0654

UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDDAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

25. IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1383

SHIRAZ INST CANCER RES, SHIRAZ UNIV MED SCI, IRANIAN SOC IMMUNOL & ALLERGY, PO BOX 71345-3119, SHIRAZ, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

26. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-4153

IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743

1.       Science Citation Index Expande

27. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-7020

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

28. *IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

Quarterly

ISSN: 2008-2142

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

29. *IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-0328

SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

30. IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

Quarterly

ISSN: 0006-2774

IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

31. *IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Quarterly

ISSN: 0304-4556

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.   Social Sciences Citation Index

32. *IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-4554

IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

33. IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1065

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

34. *IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1680-6433

SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

35. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

Irregular

ISSN: 1028-6276

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

36. *IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1028-6284

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

37. *IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-1997

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

38. *IRANIAN POLYMER JOURNAL

Monthly

ISSN: 1026-1265

POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

39. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1561-4395

IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

40. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1680-7073

TARBIAT MODARES UNIV, FAC AGRICULTURE, PO BOX 14115-336, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

41. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

Semiannual

ISSN: 0259-9996

ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

42. JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES

Bimonthly

ISSN: 1735-1995

ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319, ISFAHAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

43. JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

Annual

ISSN: 1016-1058

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

44. JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Quarterly

ISSN: 1016-1104

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

45. *JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

Quarterly

ISSN: 1735-207X

IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000

1.      Science Citation Index Expanded

46. PODOCES

Semiannual

ISSN: 1735-6725

WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record

47. ROSTANIHA

Semiannual

ISSN: 1608-4306

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

48. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION A-CIVIL ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

49. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION B-MECHANICAL ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

50. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION C-CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

51. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION D-COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

52. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION E-INDUSTRIAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

53. ULUM-I ZAMIN

Quarterly

ISSN: 1023-7429

GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

54. UROLOGY JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1735-1308

UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

55. WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS

Tri-annual

ISSN: 1990-8237

WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE, PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record

56. YAKHTEH

Quarterly

ISSN: 1561-4921

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

Science Citation Index Expanded

دانلود لیست مجلات ISI ایرانی دارای ایمپکت فاکتورنظرات کاربران

دکتر طیبه رهبر 2 سال پیش
با سلام و احترام
من به دنبال یک ژورنال ISI و WOS در زمینه روانشناسی هستم ایا در لیست شما این موضوعات هست؟ با سپاس
MixRek 1 سال پیش
hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
موسسه پژوهش برتر 3 سال پیش
سلام ووقت بخیر
فرهیخته گرامی احتراما مجلات ایمپکت دار صرفا درحوزه تخصصی و اسکوپ کاری خود مقالات را پذیرش می کنند . باید حتما اسکوپ مجله رو مطالعه بفرمایید و با زمینه کاری مقاله خود حتما مطابقت دهید که همخوانی داشته باشند .
جهت ارسال و فرمت بندی مقاله و سابمیت می توانیم درخدمت باشیم .
با سپاس
p.bartar100@gmail.com
⌕
09214572013
isipaper100@gmail.com
09911755943
ناشناس 3 سال پیش
مسئولین محترم سایت با عرض سلام
آیا ژورنال IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURN مقالات درحوزه ( راهبرد سلامت ) یا مدیریت استراتژیک سلامت را می پذیرد؟
موسسه پژوهش برتر 6 ماه پیش
سلام وقت بخیر
بله می توان خدمتتان مجلات مرتبط معرفی کرد لطفا با کارشناسان موسسه در ارتباط باشید تا حضورتان اعلام گردد .
شکاری
09214572013
پورباقر
09911755943
زهرا 8 ماه پیش
سلام وقت بخیر
مجله ISI داخلی در زمینه ریاضی و منطق هم داریم؟
موسسه پژوهش برتر 9 ماه پیش
سلام و احترام
ممنون و سپاس از اینکه سایت پژوهش برتر را انتخاب فرمودین .بله در خدمتتان هستیم . لطفا از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان موسسه پژوهش برتر در ارتباط باشید تا راهنمایی های لازم انجام و لیست مجلات همراه با شرایط و هزینه ها حضورتان معرفی گردد .
راه های ارتباطی :
شکاری 04133376501-09214572013
P.Bartar100@Gmail.Com
پورباقر09911755943
Isipaper100@Gmail.Com
حاجی زاده 11 ماه پیش
سلام
لیست مجلات حقوقی و بالاخص حقوق جزا و جرم شناسی جهت مقاله اول دفاع از پایان نامه با ذکر مبلغ و مدت اکسپت رو بفرمایید
ترجیحا داخلی
MixRek 1 سال پیش
Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you?
موسسه پژوهش برتر 1 سال پیش
سلام و احترام
بله مجلات مرتبط می توان معرفی کرد .
مجلاتی که ای اس ای هستند معمولا زبان لاتین هستند و باید مقاله به زبان لاتین باشد .
لطفا از طریق راه های زیر با کگارشناسان موسسه در ارتباط باشید تا لیست مجلات همراه با شرایط خضورتان ارسال گردد.
شکاری 09214572013
p.bartar100@gmail.com

مسعودی 09911755943
isipaper100@gmail.com
بهار نبوی 1 سال پیش
سلام وقت بخیر
مجله ISI داخلی در زمینه اقتصاد هم داریم؟
و اینکه برای مجلات ISI داخلی هم باید متن مقاله انگلیسی بفرستیم؟
هیچ سایتی بهم پاسخ نداده، ممنون میشم شما جواب بدید. باتشکر
موسسه پژوهش برتر 1 سال پیش
با سلام واحترام
برای کسب راهنمایی های لازم لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید :
مسعودی : 09911755943
isipaper100@gmail.com

شکاری : 09214572013
p.bartar100@gmail.com
موسسه پژوهش برتر 1 سال پیش
با سلام واحترام
بله در خدمتتان خواهیم بود . لطفا برای دریافت لیست مجلات از طریق تلگرام و یا ایمیل درخواست خود را به کارشناسان ما اعلام بفرمایید.
مسعودی : 09911755943
isipaper100@gmail.com

شکاری : 09214572013
p.bartar100@gmail.com
موسسه پژوهش برتر 2 سال پیش
با سلام و احترام
بله برای دریافت لیست مجلات مرتبط و کسب راهنمایی های لازم با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید .
مسعودی : 09911755943
isipaper100@gmail.com

شکاری : 09214572013
p.bartar100@gmail.com
rardTum 2 سال پیش
hi :) bross :)
موسسه پژوهش برتر 2 سال پیش
سلام و عرض ادب
لطفا شماره issn مجله را بریا کارشناسان ما ارسال بفرمایید تا بررسی و نتیجه خدمتتان اعلام شود .
باتشکر
isipaper100@gmai,.com
p.bartar100@gmail.com
slovaAcumS 2 سال پیش
It is english language possible to write? Sorry for my proor eng
  نظر شما


مطالب پیشنهادی


0

ترجمه تخصصی

0

چاپ کتاب

0

ویرایش مقاله

0

چاپ مقاله

ما در موسسه پژوهش برتر با در اختیار داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای جهت ترجمه تخصصی مقالات، پذیرش مقالات در مجلات ISI ، ISC ، SCOPUS و سایر مجلات داخلی و خارجی آمـاده‌ی ارائه خدمات به کلیه‌ی اساتید، فرهیختگان و دانشجویان هستیم.

ارسال سفارش چاپ و ترجمه در کوتاه ترین زمان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

سرویس مورد نظر

انتخاب کارشناس

آپلود فایل

توضیحات سفارش 

اگر سوالی دارید و یا نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما (الزامی) 

برای ارتباط با ما همواره میتوانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام فرمایید

کارشناسان موسسه

خانم شکاری

04133376501

09214572013

p.bartar100@gmail.com

خانم پورباقر

09911755943

isipaper100@gmail.com


اطلاعات بیشتر
سامانه مشاوره و راهنمایی پژوهش برتر که با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده به صورت کاملاً مکانیزه و رایگان خدمات مشاوره ی ارائه می نماید. برای ارتباط، تماس تلفنی با بخش مشاوره شرکت برقرار نموده و سوالات خود را مطرح نمایئد یا با پرکردن فرم تماس سریع، مشاوران با شما تماس حاصل فرمایند .