بخش نتایج مقاله Results خود را چگونه بنویسیم؟

انتشار 16 اسفند 1396
مطالعه 5 دقیقه

پژوهش برتر: هدف از نگارش نتايج Results ، پاسخگويي به سؤالات تحقيق است، ولي شرح يافته هايي را نيز شامل مي شود كه در فرضيات وجود نداشته و محقق ضمن اجراي پژوهش به آنها دست يافته است.

بخش نتایج مقاله Results خود را چگونه بنویسیم؟

گام نهم: نگارش قسمت نتایج مقاله

 اين بخش ، بخش ساده و توصيفي مقاله است كه به بيان نتايج حاصل از آزمايشها مي پردازد. مهمترين هدف اين بخش گزارش يافته‌هاي مقاله است. معمولاً دو فرآیند اصلی در بیان بخش «نتایج» وجود دارد. ابتدا اینکه شما باید نوعی توصیف کلی از آزمایش ها و در واقع تصویری بزرگ یا کلی از آنها البته بدون تکرار جزئیات آزمایش ها در بخش «مواد و روش ها» ارائه کنید. دوم اینکه باید داده ها را ارائه کنید. نتایج شما باید به صورت جملات زمان گذشته ارائه شوند.
البته این کار زیاد هم آسان نیست. داده ها چگونه باید ارائه شوند؟ انتقال داده ها از یادداشت های آزمایشگاهی به بخش «نتایج» مقاله باید به درستی و با دقت انجام شود.
مهم تر اینکه در مقاله، شما باید داده های نمونه و انبوهی از داده های تکراری را ارائه کنید. این امر که شما می توانید همان آزمایش را بدون تفاوت معنادار در نتایج، 100 بار تکرار کنید، ممکن است برای یک پرفسور رشته ی تخصصی شما بسیار جالب و جذاب باشد، اما سردبیران و همچنین خوانندگان بیشتر موضوعات خلاصه و زود هضم را ترجیح می دهند.

لازم نيست تمام اطلاعات به دست آمده در بخش نتایج ارائه شوند، اين بخش بايد فقط حاوي اطلاعات مرتبط با عنوان باشد. در ضمن گزارش نتايج آزمون هاي آماري، ذكر اين نكته مهم كه چه فرضيه هايي تأييد شده و كدام يك تأييد نشده است نيز ضرورت دارد.

نحوه ارائه اعداد و ارقام در بخش نتایج مقاله Results 

اگر قرار است تنها یک یا چند داده ارائه شوند آنها باید به طور توصیفی در متن ارائه و داده های تکراری باید در جداول یا گراف ها ارائه شوند.
داده، مکرر یا به هر صورت دیگر، باید معنادار وواضح باشد. فرض کنید که در گروه خاصی از آزمایش ها، شماری از متغیرها آزمایش شدند. آن متغیرهایی که قطعاً برواکنش تاثیر می گذارند، جزء داده ها محسوب می شوند. اگر داده های فوق گسترده باشند جدول بندی یا نمودار بندی شوند. آن متغیرهایی که به نظر می رسد بر واکنش تاثیر گذار باشند، نباید جدول بندی شوند. به هر حال تعریف حتی جنبه های منفی آزمایش های شما می تواند مهم باشد. غالباً بیان آنچه که شما تحت شرایط آزمایش های خود پیدا نکرده اید، بیمه خوبی می باشد زیرا احتمال فراوانی وجوددارد که شخص دیگری نتایج متفاوتی را تحت شرایط متفاوت بدست آورد. در صورت استفاده از آمار برای توصیف نتایج، آنها باید آمار معنادار باشند.

تلاش برای وضوح نتایج Results 

نتایج باید کوتاه و خوشایند باشند. هرچند بخش «نتایج» مهم ترین بخش است، اما اغلب کوتاهترین بخش نیز می باشد. به خصوص اگر قبل از آن، بخش «مواد وروش ها» و پس از آن هم بخش «بحث» به خوبی نوشته شده باشد.
نتایج باید به طور مشخص و ساده بیان شوند زیرا این نتایج هستند که دانش و اطلاعات جدیدی را که شما به جهان ارائه می کنید تشکیل می دهند. بخش های نخست مقاله (مقدمه، مواد و روش ها) برای گفتن چرایی و چگونگی نتایج حاصل شما طراحی می شوند : بخش آخر مقاله (بحث) برای گفتن انچه که انها معنی می دهند، طراحی می شود؛ بنابراین کل مقاله مشخصاً باید بر مبنای نتایج پابرجا و معتبر بماند یا حتی ممکن است سقوط کند. بنابراین، نتایج باید با وضوح و شفافیت کامل ارائه شوند.

اجتناب از زواید و حشو در بخش نتایج Results

سعی نکنید که نتایج شما دارای موارد تکراری و زواید (افزودگی) باشند. رایج ترین اشتباه، تکرار آن دسته از وتژگانی است که قبلاً برای خواننده از طریق بررسی تصاویر و جداول مشخص می باشد. حتی بدتر از آن، تکرار دوباره تمام یا بسیاری از داده های نشان داده شده در جداول یا تصاویر، در خود متن است. در نشان دادن تصاویر و جداول، درازگویی نکنید.

نکات مهم در نگارش نتایج مقاله

 1. ابتدا اطلاعات مقدماتي در خصوص روش های آماری استفاده شده بیان شود و سپس به سراغ گزارش نتايج بروید.
 2. شما نباید بخش «نتایج» را با توصیف روش هایی که به طور ناخواسته از بخش «مواد و روش ها» از قلم انداختید، شروع کنید.

 3. درباره هر يك از آزمون هاي آماري به كار رفته بايد اطلاعات لازم داده شود از جمله مقدار آزمون، درجه آزادي، سطح احتمال، ارزش آماري و جهت اثر؛ ولی ذكر فرمول هاي محاسباتي يا داده هاي خام ضرورتي ندارد .
 4. اگر از روش پيچيده‌اي براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است، بايد در اولين پاراگراف توضيح كوتاهي درباره نكات تئوري اين روش ارائه داده شود وتشريح شود چه روش آماري را به كار رفته و علت استفاده از آن چه بوده است.
 5. . اگر از روش آماري استفاده شده باشد  كه در دسترس عموم قرار ندارد، براي خوانندگان توضيح داده شود از كجا مي‌توانند آن را به دست آورند و چگونه مي‌توانند اطلاعات درباره آن كسب نمايند.
 6. به جاي ارائه تعداد زيادي رقم، ميانگين آنها را ذكر كنيد. سپس مي توانيد واريانس اطلاعات اصلي به دست آمده را با ارائه انحراف معيار هر يك از ارقام مشخص كنيد.
 7. در نگارش نتايج بايد از جملات طولاني و تكراري خودداري كرد. بخش نتايج شامل مجموعه اي از متن ، جداول ، تصاوير ، نمودارها ، شجره نامه و … مي باشد .
 8. متون جداول و زير نويس نمودارها بايد خودكفا باشد و براي شرح آنها خواننده گمراه نشود كه به متن مراجعه كند. از جملاتي چون « نتايج حاصل از آزمايش A در جدول 1 ارائه شده » خودداري كنيد در عوض چنين بنويسيد « روش درماني مورد استفاده در آزمايش A ، نتیجه 5% بيشتر از گروه كنترل به بار آورده است (جدول 1)». 
 9. بخش نتايج را به ترتيب فهرست فرضيه ها تنظيم كنيد. سعي كنيد نتايج واضح باشد و از تكرار غيرضروري اطلاعات متن، تصاوير و جداول پرهيز كنيد.
 10. فايده جدولها اين است كه نتايج را به طور دقيق و در يك فضاي كم و به طور خلاصه ارائه مي دهند، به طوري كه به آساني با نتايج آماري مطابقت داده مي شود. در نتیجه  ارائه جداول و شكلها به منظور کمک به خواننده جهت كمك به درک بیشتر است.
 11. اگر بيان نتايج در چند جمله در متن مطلب را به خوبي تفهيم كند نيازي به ارائه جدول و شكل نمي باشد.
 12. در بخش نتايج براي بيان اين نكته كه چرا فرضيه ها تأييد شده يا نشده اند نبايد كوشش صورت گيرد.  اين بخش جاي بحث درباره يافته ها نيست.
 13. بهتر است موقع ارسال مقاله براي درج در مجلات، جداول، نمودارها و شكلها را داخل متن نگذاريد بلكه جاي آنها را در متن مشخص كرده و در صفحات جدا با ذكر شماره قرار دهيد.
 14. نشان داده شود كه داده‌های موجود فرض‌هاي زيربنايي استفاده از آزمون مورد نظر را دارا است (به عنوان مثال شرط همگني واريانس‌ها يا نرمال بودن). هر نوع تغيير و تحولي كه در داده‌ها اعمال شده باشد، باید گزارش داده شود.
 15. .داده‌هاي به دست آمده از كاربرد روش‌هاي آمار استنباطي و توصيفي در پژوهش همراه با مقدار P نوشته می‌شود.

به گام دهم بروید

به گام هشتم برگردید

 

گام اول: کلیات مقاله نویسیگام دوم: ساختار یک مقاله علمی
گام سوم: نگارش عنوان مقاله (Tittle)گام چهارم: نگارش نام نویسنده یا نویسندگان مقاله
گام پنجم: نگارش چکیده مقاله (Abstract)گام ششم: نگارش کلید واژه ها (key word)
گام هفتم: نگارش مقدمه مقاله (Introduction)گام هشتم: نگارش روش کار مقاله (methods)
گام نهم: نگارش نتایج مقاله (Results)گام دهم: نگارش بحث و نتیجه گیری مقاله(Discussion)
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر