چگونه فرضیه پژوهش خود را بنویسیم؟

انتشار 14 بهمن 1396
مطالعه 4 دقیقه

پژوهش برتر: فرضیه های تحقیق در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد بعد از اهداف تحقیق می آید و پژوهشگر پس از آن که مسئله پژوهش را برای خود روشن کرد، پاسخی را به عنوان فرضیه تحقیق بیان می کند.

چگونه فرضیه پژوهش خود را بنویسیم؟

 

فرضیه چیست؟

 1. فرضیه، پاسخی احتمالی و موقت به سوال پژوهشی است که در مراحل بعدی تحقیق، درستی یا نادرستی آن مورد ازمایش قرار می گیرد.
 2. فرضیه رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله ای خبری بیان شده و نشانگر نتایج مورد انتظار است.
 3. فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی که باید به کمک واقعیات ( داده ها) مورد بررسی قرار گرفته و سپس تایید یا رد گردد.

فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می شوند و نشانگر نتایج مورد انتظار است مثلا این جمله که «بین مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد» یک فرضیه است. به عبارتی قلب و اساس تحقیق ، فرضیات آن می باشند. گوئی تمام کارهائی که قبل از ارائه فرضیات انجام می شود ، نظیر بیان مسئله و ذکر اهداف تحقیق، همه به ارائۀ فرضیات مناسب ختم می گردند و تمام کارهایی که تا انتهای تحقیق انجام می گیرد در جهت تایید و یا رد همین فرضیات هستند و نهایتا تحقیق به این موضوع تمام می شود که بالاخره فرضیه ای تایید و یا رد می گردد و بر اساس نتایجی که از تایید و رد فرضیات حاصل می شود پیشنهادهایی ارائه می گردد.

تفاوت فرضیه و نظریه چیست ؟

نظریه و قوانین عمدتا مشتمل بر قضایای کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می توانند مصادیق زیادی داشته باشند. در حالی که فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مساله تحقیق است که از قضایای کلی ناشی می شود ولی در یک قلمرو خاص شکل میگیرد .
گاهی اوقات از یک فرمول برای بیان فرضیه استفاده می شود، بدین شکل که:” اگر چنین و چنان رخ دهد چنین و چنان خواهد شد”

ویژگیهای یک فرضیه خوب:

 1. فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.
 2. فرضیه باید بتواند پاسخ مساله تحقیق را بدهد
 3. فرضیه باید قابلیت حذف حقایق نامرتبط با مساله تحقیق را داشته باشد
 4. فرضیه باید شفاف ،ساده،و قابل فهم باشد.
 5. فرضیه باید قابلیت آزمون را داشته باشد.
 6. فرضیه نباید با حقایق و قوانین مسلم و اصول علمی تایید شده مغایرت داشته باشد.
 7. فرضیه نباید از واژه ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند.
 8. فرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد.
 9. باید به صورت جمله خبری باشد.
 10. فرضیه ها باید مختص مساله تحقیق باشند
 11. باید بین فرضیه ها و سوالهای ویژه تناظر صوری و محتوایی وجود داشته باشد. منظور از تناظر صوری این است که به تعداد سوالهای فرعی، فرضیه تدوین شود. همچنین هر فرضیه در مقابل سوال مربوط به آن قرار گیرد و در واقع هر فرضیه در پاسخ به یکی از سوالات تنظیم شود.

تدوین یک فرضیه با توجه به ویژگی های زیر صورت می گیرد:

۱ – باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند.
۲ – باید روشن و بدون ابهام و به صورت یک جمله خبری بیان شود.
۳ – باید دارای استنتاج های ضمنی روشنی برای آزمون روابط بین متغیرها باشد.
۴ – باید آزمون پذیر باشد ، یعنی بتوان آن را بر پایه داده های گردآوری شده آزمود.

بعضی متغیرها یا رابطه ها در فرضیه ها هستند که شناخته شده اند اما برای تکمیل و نظام بخشیدن به توجیه ، موارد دیگری نیز وجود دارد که باید اختراع یا کشف شوند.
فرضیه ها می توانند از طریق ربط منطقی حقایق شناخته شده به حدس های هوشمندانه در مورد متغیرها یا رابطه های ناشناخته ، دانش ما را توسعه بخشند.
همچنین باید توجه داشت ذکر کلماتی نظیر « احتمالاً » در فرضیه لزومی ندارد .بعضی از پژوهشگران فکر می کنند چون فرضیه مبین حدس آنان می باشد، لذا ذکر چنین کلماتی در فرضیه ضرورت دارد.
بنابراین فرضیه بیانگر حدس های محقق می باشد، در واقع بیان شده است که هر کدام از فرضیات حالت حدس و گمان دارند ، لذا دیگر لزومی ندارد که در هر فرضیه واژههایی همانند « احتمالا» تکرار شود.

حالت های فرضیه تحقیق

1. بررسی میزان تفاوت اثر :
در این جا پژوهشگر به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر دیگر است.
مثال : « میزان فشار روانی بر پرستاران بخش های داخلی و جراحی تفاوت ندارد .»
و یا : « میانگین نمرات دانشجویانی که با روش « الف » آموزش داده می شوند از میانگین نمرات دانشجویانی که با روش « ب» آموزش می بیند بیشتر است ».

2. بررسی میزان رابطه همبستگی و جهت آن :
در این حالت محقق قصد دارد که صرفاً درجه و جهت همبستگی متغیرهای مورد مطالعه را کشف کند و نه رابطه علت و معلولی آنها را . مثال : « میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی با میزان اضطراب آنان ارتباط دارد. » هر چه مقدار آزمودنی ها ( حجم نمونه ) بیشتر باشد مقدار ضریب همبستگی کمتری برای معنی دار بودن همبستگی لازم است.

3. بررسی میزان رابطه علت و معلولی:
پزوهشگر در پی کشف و تعیین رابطه علت و معلولی دو یا چند متغیر است.
مثال : « هوش دانشجویان رشته علوم اجتماعی علت پیشرفت آنان است .» در این گونه تحقیقات که محقق در پی کشف رابطه علت و معلول است باید کلیه متغیرهای دیگر که بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد ، تحت کنترل دقیق پژوهشگر قرار گیرد.

نحوه بیان فرضیه تحقیق

فرضیه تحقیق را می توان به دو صورت بیان نمود :
1.  فرضیه گاهی فقط به صورت «بود»( تفاوت، رابطه و یا اثر ) عنوان می گردد بدین معنی که محقق مثلا بیان می کند که ارتباط تفاوت ، و یا اثر وجود دارد ولی چگونگی ارتباط ، تفاوت و یا اثر را بیان نمی نماید. به این نوع فرضیه ، ” فرضیه فاقد جهت ” می گویند که در این حالت آزمون آماری محقق دوطرفه یا دوسویه است.
مثال : « میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی با میزان اضطراب آنان ارتباط دارد».
2. محقق می تواند فرضیه تحقیق را به صورت جهت دار تنظیم و بیان کند . بدین معنی که در بیان فرض تحقیق چگونگی « بود » )تفاوت یا رابطه ) را ملحوظ دارد.
برای مثال در فرضیه تحقیق مطرح می کند که این « بود » ( تفاوت یا رابطه ) کوچکتر است یا بزرگتر ، معکوس است یا مستقیم. در این حالت آزمون آماری محقق یک طرفه یا یک سویه است.
مثال : « میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی با میزان اضطراب آنان ارتباط معکوس ( یا مستقیم) ، دارد.» یک پژوهش می تواند بیش از یک فرضیه داشته باشد.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
سید فاضل منتظری
6 ماه پیش
خیلی مطالب جالب بود خواندم تا آخر لذت بردم شاید من در فهم فرضیه به صورت نظری/تیوریکی اینقدر مشکل ندارم اما زمانیکه بخواهم فرضیه را به صورت عملی در مقاله علمی طرح کنم دچار مشکل وعدم ایجاد فرضیه می شوم برای رفع این مشکل چه باید بکنم مقاله علمی زیاد بخوانم تمرین وممارست کنم یا کدام راهکار دیگری هست برای بیرون از این معضل ومشکل
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
9 ماه پیش
سلام و احترام موسسه مشاوره در زمینه خدمات موسسه را ارائه میدهد در خصوص نگارش ما خدمات ارائه نمیدهیم و مشاوره نیز در این زمینه انجام نمی شود.
بازدیدکننده
Jaded sultani
9 ماه پیش
برای عنوان: اثر تبلیغات روی درآمد مکاتب خصوصی چه فرضیه هایی لازم است؟
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
1 سال پیش
سلام وقت بخیر خواهش می کنم . بسیار خرسندیم که موسسه پژوهش برتر را انتخاب فرمودین.
بازدیدکننده
جواد رضائی فر
1 سال پیش
درود عالی بود. تشکر
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
1 سال پیش
سلام وقت بخیر و تشکر از حسن توجهتان به موسسه پژوهش برتر احتراما موسسه در خصوص نگارش و محتوا خدمات ارائه نمیدهد لذا در این خصوص اطلاع کافی وجود ندارد . باسپاس
بازدیدکننده
بازدیدکننده
1 سال پیش
باسلام و احترام ، میخواستم بدونم فرضیه یا فرضیات موضوع پژوهش بنده چیست؟ " بررسی و مطالعه تحول دیجیتال و نفوذ صنعت چهارم در بنگاههای کوچک و متوسط ایران ".
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
1 سال پیش
سلام وقت بخیر در خصوص ارزیابی فرضیه و این موارد خدمات نداریم . باید فرضیه و مطالبتان را در قالب مقاله استاندارد علمی اماده نمایید تا برای چاپ در مجلات معتبر اقدام شود . لطفا فایل مقاله تان را برای ما ارسال فرمایید تا بررسی و خدمتتان مجله پیشنهاد شود .
بازدیدکننده
فریدون بهرامی
1 سال پیش
فرضیه دارم در کشورهای خارجی میلیارد دلار خرج می‌کنند تا به نتیجه‌ای برسند ومن بدست آوردم. حال ؟فرضیه چگونه ارزش یابی میشود
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
2 سال پیش
سلام و ادب فرهیخته گرامی احتراما در این خصوص چون خدمات ارائه نمیدهیم. نمی توانیم راهنمایی دقیق داشته باشیم . اما اگر پایان نامه داشته باشید برای استخراج فرضیه ها و مقاله در خدمتتان هستیم . ممنونم
بازدیدکننده
Sayed hassan
2 سال پیش
باعرض سلام ! در مورد دیپلماسی واهمیت آن درسیاست جهانی باید چطور یک فرضیه بنویسیم
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
2 سال پیش
سلام وقت بخیر فرهیخته گرامی ضمن تشکر از حسن توجهتان به موسسه پژوهش برتر در زمینه نگارش فعالیت نداریم . اما می توانیم مقالاتی که در این موضوع هستند رو خدمتتان ارسال نماییم و از مطالب اینها استفاده بفرمایید . در صورت تمایل لطفا با کارشناسان موسسه در ارتباط باشید .
بازدیدکننده
صدف
2 سال پیش
لطفا در مورد بررسی از بین رفتن جنین در زمان بارداری برم تحقیق بسازین
بازدیدکننده
کارشناس پژوهش‌برتر
2 سال پیش
سلام و احترام ممنونم از اینکه سایت ما رو انتخاب فرمودین و خوشحالیم که توانسته ایم رضایت شما رو جلب نماییم . امیدواریم در آتی نیز مشتری دائمی موسسه پژوهش برتر باشید . متشکرم .
بازدیدکننده
مهدی رضوانی
2 سال پیش
سلام و احترام خیلی ممنونم از آگهی تان خیلی برایم سازنده واقع شد. تشکر
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
2 سال پیش
بازدیدکننده
خسرو سیفی
2 سال پیش
موضوع من پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مسنولیت پذیری تحصیلی و پذیرش اجتماعی: نقش میانجی احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان پسر پایه دهم شهر قزوین سوال این است نوشتن فرضیه ها و تحلیل اماری درست است یانه
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
3 سال پیش
خیلی ممنون از حسن توجه شما
بازدیدکننده
مهدیه
3 سال پیش
عالیییییی بود
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
3 سال پیش
سلام وقت بخیر ممنون و سپاس از انتخاب موسسه پژوهش برتر
بازدیدکننده
عبدالرازق احمدی هستم
3 سال پیش
خیلی عالی بود واقعا قابل درک کامل بود. ممنونم
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
4 سال پیش
سلام و احترام ممنون و سپاس از اینکه سایت پژوهش برتر را انتخاب فرمودین . شکاری 09214572013-04133376501 پورباقر 09911755943
بازدیدکننده
رها هستم
4 سال پیش
خیلی خوب بودممنون من یه ششمی هستم با تشکر
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
4 سال پیش
با سلام و احترام از حسن توجه شما بسیار سپاسگزاریم . باتشکر
بازدیدکننده
علی رجبی خانقاهی
4 سال پیش
در پروپوزالهای فنی و مهندسی به دلیل عدم آشنایی با مفاهیم آماری تحقیق اکثرا با مشکل مواجه می شوند. بسیار مطلب مفیدی بود متشکرم
بازدیدکننده
fatemezahra
4 سال پیش
با سلام و احترام، موضوع رساله من واکاوی و تبیین معرفت شناسه پیوند میان عصمت و عدالت و تطبیق آن بر حکومت مهدوی بر اساس دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. فرضیه رو نمیتونم دربیارم. میشه کمکم کنید. ممنونم از شم
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
4 سال پیش
با سلام واحترام دوست گرانقدر لینک های آموزشی در این خصوص خدمتتان ارائه میشود تا مطالعه بفرمایید : https://isipaper.org/fa/post/chgonh-frdih-pzhohsh-khod-ra-bnoisim0ZQe https://isipaper.org/fa/post/nkat-mhm-dr-ngarsh-propozalJdUT
بازدیدکننده
الهام
4 سال پیش
سلام موضوع تحقیق من بررسی آسیب روانی واختلال شخصیت در ورزشکاران بدنساز فرضیه رو چطور باید نوشت
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
4 سال پیش
با سلام واحترام فرهیخته ی گرامی موسسه خدمات نگارشی و محتوایی ندارد و خدمات در خصوص ترجمه ی تخصصی ، فرمت بندی ، سابمیت و اخذ پذیرش و چاپ مقاله و کتاب میباشد . برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید: مسعودی : 09911755943 شکاری : 09214572013
بازدیدکننده
نیلوفر
4 سال پیش
سلام صبح بخیر اگر در پژوهش خود(پیش ازمون_پس ازمون با گروه کنترل) دو تا متغیر وابسته(اضطراب و تنظیم هیجان) داشته باشیم و بخواهیم اثربخشی متغیر مستقل(شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی) را بر متغیر وابسته بسنجیم، میشه از مانکوا استفاده کنیم(یعنی همزمان هر دو متغیر رو باهم بسنجیم) اما در بحث و نتیجه گیری تحلیل و تبیین جداگانه بدیم؟
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
4 سال پیش
با سلام و عرض ارادت از حسن توجه شما بسیار ممنونیم .
بازدیدکننده
ناشناس
4 سال پیش
خیلی خوب بود . متشکرم
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
5 سال پیش
سلام وحترام فرهیخته گرامی از این که موسسه پژوهش برتر را انتخاب فرمودین نهایت تشکر را داریم . جهت ارتباط با کارشناسان موسسه پژوهش برتر از راه های زیر اقدام نمایید . شکاری 09214572013 مسعودی 09911755943
بازدیدکننده
هانیه
5 سال پیش
خوب بود متشکرم

خدمات موسسه پژوهش برتر