فرم اشتراک دانشنامه حقوق و سیاست

انتشار 23 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: دانشجویان و علاقمندان برای دریافت اشتراک دانشنامه حقوق و سیاست می توانند با ارسال فرم درج شده در این بخش، اقدام نمایند.

فرم اشتراک دانشنامه حقوق و سیاست

خوانندگان ارجمند در صورت تمايل به اشتراك مي توانند با تکمیل فرم واريز مبلغ حق اشتراك به حساب 1111 بانك ملی شعبه حصارك كن به نام «دانشنامه حقوق و سیاست»، اصل فیش را همراه فتوكپي اين فرم به آدرس دانشگاه ارسال فرمايند.

نشانی: تهران، میدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق و علوم سیاسي
تلفن: 44865147
فكس: 44865186
صندوق پستي: 14515/775

مشخصات درخواست کننده

نام : ......................                          نام خانوادگی : ...........................

تاریخ تولد : ......................                تحصیلات : .........................

به پیوست فیش بانکی شماره : .................                        مورخ: .............................

به مبلغ : ............................... ریال بابت اخذ اشتراک یا تمدید آن ارسال می شود.

مدت درخواست :    یکساله .....     دوسال .......                    کد اشتراک .....................

            تعداد از هر شماره ......     شروع از شماره ......

نشانی : .....................................................................................................................

کد پستی/ صندق پستی: ............................................................................................

تلفن: ...............................................    فکس : ..........................................................

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر