فرم اشتراك نشريه پژوهشي  رشته های ترويج و آموزش كشاورزي 

انتشار 18 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: دانشجویان علاقمند به چاپ مقاله در نشریات پژوهشی، با پر کردن فرم مخصوص می توانند درخواست اشتراك فصلنامه را براي مدت يك سال يا 4 شماره پياپی بدهند.

فرم اشتراك نشريه پژوهشي  رشته های ترويج و آموزش كشاورزي 

فرم اشتراك نشريه  علمي پژوهشي  پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي 

شيوه اشتراك: 

علاقمندان به اشتراك ميتوانند فصلنامه را براي مدت يك سال يا 4 شماره پياپي مشترك شوند. در صورت تمايل وجه مربوطه رابه شماره حساب نشريه واريز يا حواله نمايند و اصل برگ رسيد يا حواله را همراه با فرم تكميل شده زير بـا فكـس و يـا پـست سفارشي به نشاني فصلنامه ارسال فرمايند. 

بهاي اشتراك سالانه: 

بهاي اشتراك ساليانه:  120000ريال 

تخفيف براي دانشجويان با ارسال گواهي معتبر:  40 درصد  شماره حساب نشريه:  

حساب سيباي شماره  0106989257002  بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 

نشاني دفتر فصلنامه: تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حـصارك، دانـشگاه آزاد اسـلامي، واحـدعلوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجله  پژوهشهاي ترويج و آموزش كشاورزي   صندوق پستي: 6586-14155  تلفن: 44865244-021  

نـام و نـام خـانوادگي: .................................................................... رشـته تحـصيلي: .................................................................... 

ميــزان تحــصيلات: ..............................................................................شــغل: ............................................................................ 

نــام موســسه / شــركت / دانــشگاه: ...........................................................................................................................................

نشاني: ............................................................................................................................................................................................

تلفــن: ....................................................كدپــستي: ....................................................   صــندوق پــستي:..................................

نشاني پست الكترونيكي: ...............................................درخواست اشتراك از شماره: ..................... تا شـماره: ................................... 

شماره اشتراك قبلي: ................................

مبلغ ..................................................... ريال به شماره فيش بانكي .............................................................  

 نزد  بانك .................................................... شعبه ........................................... در تاريخ............................

 بابت حق اشتراك واريز گرديد. 

                                                                                                                                                     تاريخ و امضاء: 

دانلود فرم اشتراك نشريه پژوهشي رشته های ترويج و آموزش كشاورزي  

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر