ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك  ﻧﻴﻢﺳﺎلﻧﺎﻣﻪي «ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ»

انتشار 23 مرداد 1397
مطالعه 1 دقیقه

پژوهش برتر: دانشجویان و علاقمندان به نشریات فقه و حقوق اسلامی برای دریافت اشتراک می توانند با ارسال فرم درج شده در این بخش، اقدام نمایند.

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك  ﻧﻴﻢﺳﺎلﻧﺎﻣﻪي «ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ»

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك  ﻧﻴﻢﺳﺎلﻧﺎﻣﻪي «ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ»

ﺑﻬــﺎي ﻫــﺮ ﺷــﻤﺎره از ﻧﺸــﺮﻳﻪ20/000  رﻳــﺎل ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ. ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﻣﺒﻠــﻎ ﻣــﺬﻛﻮر را ﺑــﻪ ﺣﺴ ــﺎب ﺷــﻤﺎره ي0106989257002 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪي داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ ﺣﺼـﺎرك ﻛـﻦ (1017) وارﻳـﺰ و اﺻـﻞ  ﻓـﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ي زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ. 

ﻧﺸﺎﻧﻲ: ﺗﻬﺮان، ﺣﺼﺎرك، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه اﻟﻬﻴﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: [email protected]

دورﻧﮕﺎر:   44865145     ﺗﻠﻔﻦ: 44865145

شغل :                                                                    ﻧﺎم  و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :

موسسه/سازمان :

از شماره             /                   یک نسخه ارسال شود.

نشانی محل کار و تلفن: 

صندق پستی:                                امضاء:

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری

خدمات موسسه پژوهش برتر